James Otis Quotes

Most popular James Otis Quotes

Taxation without representation is tyranny.
— James Otis

taxes